Genç hekimlere 450 gün çalışma yasağını da içeren torba Meclis’ten geçti

Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve KHK’lerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek, yasalaştı.

Kanun teklifinin ilk 22 maddesini kapsayan birinci bölümü dün kabul edilmişti.

5. MADDEDE GERİ ADIM

KHK ile İhraç edilen doktorları ilgilendiren 5. Madde yapılan değişikliklerle kabul edilmişti. İhraç edilen doktorlar SGK ile anlaşmalı özel hastanelerde çalışabilecek. Raporları geçerli olacak.

450 GÜN BEKLEME SÜRESİ

Kamu görevinden çıkarılan ve güvenlik soruşturması sonucunda kamu görevine alınmayan devlet hizmeti yükümlüsü doktorlar, çıkarma veya göreve alınmama kararının verildiği tarihten itibaren 450 gün sonunda mesleklerini icra edebilecek.

Teklifin mevcut halinde bu süre 600 gündü.

Devlet yükümlülüğünü yerine getirirken kamu görevinden çıkarılanların hizmet süreleri bu süreden düşürülecek.

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU DA CEZA UYGULAYABİLECEK

Kanunla; Ecza Ticarethaneleriyle Sanat Ve Ziraat İşlerinde Kullanılan Zehirli Ve Müessir Kimyevi Maddelerin Satıldığı Dükkanlara Mahsus Kanun’da değişiklik yapılıyor.

Cezaların zamanında ve gecikmeden tesis edilebilmesi için mahalli mülki idarelere göndermeden Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumuna da ceza uygulayabilme yetkisi veriliyor, caydırıcılığı sağlamak için fiilin niteliği ve önemine göre para cezalarının alt ve üst sınırı yeniden belirleniyor.

Kanunda belirtilen kurallara ve yasaklara uymayan eczane sahipleri veya mesul müdürü ile sanat ve ziraat işlerinde kullanılan zehirli ve müessir madde satıcılığı yapanlara, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu veya mahalli mülki amir tarafından 2 bin liradan 20 bin liraya kadar idari para cezası kesilecek. Fiilin bir yıl içinde tekrarı halinde ceza bir kat artırılacak.

Yurt dışından sağlanan ilaçlar için ruhsat başvurusunda bulunma süresi, maddenin yürürlüğe girdiği tarihte başlayacak.

Eczacı olmayanların, eczacı mesul müdür atayarak eczane açabileceği kuralı şirketler için de uygulanacak, böylece muvazaalı ortaklıklar ortadan kaldırılacak. Diplomalı eczacı olmak şartıyla, ortaklardan birinin ticarethane işlerinden mesul müdür gösterilmesi şartı kaldırılacak.

TABİP ODALARINA TIRPAN

Tabiplerin birden fazla tabiplik görevi kabul etmeleri için tabip odasından izin almaları şartı kaldırılacak.

Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı için tahsis edilen döner sermaye miktarı, her bütçe yılında Cumhurbaşkanı tarafından ihtiyaca göre artırılabilecek. Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı için tahsis edilen döner sermaye miktarı 10 milyar lira olacak.

Sağlık Bakanlığına bağlı döner sermaye işletmelerinin muhasebe hizmetleri bakanlıkça yürütülecek ancak Bakanlık tarafından teklif edilen ve Hazine ve Maliye Bakanlığınca uygun görülen döner sermaye işletmelerinin muhasebe hizmetleri, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yerine getirilebilecek.

EMBRİYO VE ÜREME HÜCRESİ BAĞIŞLAYANA CEZA

Kanuna aykırı şekilde embriyo ve üreme hücresi bağışlayan, aşılayan, bulunduran, kullanan, saklayan ve nakledenlerle bunların alım ve satımını yapanlar, alım ve satımına aracılık edenler veya komisyonculuğunu yapanlar veya bu fiilleri özendiren, bunlara yönlendiren, bunlara yönelik ilan, reklam veren, yayınlayan kişiler hakkında, fiil daha ağır cezayı gerektiren bir suç teşkil etmediği takdirde 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve bin günden 2 bin güne kadar adli para cezası uygulanacak.

Bakanlıktan izin almadan organ nakli ve üremeye yardımcı tedavi merkezi açılamayacak. Kanuna ve Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara aykırı şekilde faaliyet gösteren sağlık kurum ve kuruluşlarının, fiilin niteliği ve tekerrürü halinde faaliyeti durdurulacak veya faaliyet izni iptal edilecek.

Görüşmeler devam ederken siyasi parti grubu temsilcileri teklif üzerine söz aldı

İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur, AKP hükümetleri döneminde uygulanan sağlıkta dönüşüm programının iflas ettiğini ifade etti. Sağlıkta dönüşüm programından derhal vazgeçilmesi gerektiğini ifade eden Cesur, vatandaşlardan çeşitli kalemlerde alınan ek ücret uygulamalarına da son verilmesi gerektiğini söyledi. Cesur, “Koruyucu ve önleyici tıp anlayışı, sağlık alanında temel politika olarak devreye sokulmalıdır” diye konuştu.

MHP İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz, teklifin toplum yararını gözeten birçok düzenleme içerdiğini ileri sürdü.

Sağlık çalışanlarına şiddetin önlenmesini amaçlayan maddenin yetersiz kaldığını ve yeniden düzenlenmeye ihtiyaç olduğunu anlatan Arkaz, “Sağlık çalışanlarına yapılan saldırılara karşı uygulanan yaptırımlar mümkün olduğu kadar ağırlaştırılmalıdır” dedi.

Sağlık çalışanlarına karşı işlenen suçları bireysel suçlar olarak değerlendirmelerinin mümkün olmadığını kaydeden Akraz, “İki kişi arasında husumet olarak göremeyiz. Doğrudan insan ve toplum sağlığına karşı işlenen suçlar kapsamına almamız gerekmektedir” değerlendirmesinde bulundu.

HDP Batman Milletvekili Necdet İpekyüz ise sağlık alanında yapılacak düzenlemeler için meslek örgütlerinin görüşlerinin dikkate alınması gerektiğini vurguladı.

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, toplumu ilgilendiren sağlıkla ilgili düzenlemelerin, ‘torba yasa teklifleri’ halinde ele alınmasını eleştirdi.

Teklifin komisyon çalışmalarının dört gün sürdüğünü, Genel Kuruldaki dünkü görüşmelerin ise 12 saat sürdüğünü vurgulayan Bulut, teklif sahibi milletvekillerinin kürsüde maddeleri niçin getirdiklerini tek tek anlatması gerektiğini ancak bunun yapılmadığını söyledi. Bulut, “Bu torba yasa, ilk geliş haliyle FETÖ’cü anlayışın tekerrürüdür. Bir FETÖ’cü anlayışla getirilmiştir. Geliş hali ile son hali arasında inanılmaz fark vardır” dedi.

Kaynak: Cumhuriyet ve Fersude

İlginizi çekebilir