Ege Bölgesi Tabip Odaları: Basında hekimlere ve sağlık çalışanlarına şiddeti özendiren, doğruluğu tartışmalı, yayınlardan vazgeçmelidir!

Medyada Sağlıkta Şiddetin Ele Alınışı Üzerine TTB ve Ege Bölgesi Tabip Odalarından Ortak Basın Toplantısı – 07.08.2018

Son zamanlarda yazılı ve görsel basında, sosyal medyada hekimlere yönelik giderek artan saldırıları protesto etmek amacıyla, Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi ve Ege Bölgesi Tabip Odaları, 7 Ağustos 2018 tarihinde İzmir Tabip Odası’nda ortak basın toplantısı gerçekleştirdiler.

Toplantıya Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman, Merkez Konseyi üyeleri Dr. Mübeccel İlhan ve Dr. Samet Mengüç, İzmir, Manisa, Muğla, Aydın, Balıkesir Tabip Odası yöneticileri, CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, çok sayıda hekim ve basın mensubu katıldı.

İzmir Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Lütfi Çamlı’nın açılış konuşması ardından, TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman söz aldı. Adıyaman konuşmasında sağlıkta şiddetin nedenlerine ve önlenmesi için yapılması gerekenlere değindi. Torba yasanın Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde görüşülmesi sırasında, TTB Merkez Konseyi ve 65 Tabip Odasının ortak bir gazete ilanı vererek altı talep dışında, sağlıkta şiddetin önlenmesi için TTB’nin önerdiği yasanın bir an önce gündeme alınmasını istediklerini söyledi. Ege Bölgesi Tabip Odaları adına ortak basın açıklamasını İzmir Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Funda Barlık Obuz okudu. Obuz konuşmasında, hekimler ve sağlık çalışanlarına yönelik yazılı ve görsel basında, sosyal medyada karşılaşılan kimi yayınlar ve paylaşımların sağlıkta şiddeti özendiren, şiddet göreni suçlayıcı ifadeler içerdiğini, şiddeti normalleştiren nitelikteki bu yayınların, hekimlerin onur ve saygınlıklarını zedeleyici, toplumun hekimlere duyduğu güveni sarsıcı öğeler içerdiğini belirtti. Daha sonra Manisa Tabip Odası Başkanı Dr. Şahut Duran, TTB Merkezi Konseyi üyeleri Dr. Mübeccel İlhan ve Dr. Samet Mengüç ve CHP İzmir Milletvekili Kani Beko söz aldılar. Basın mensuplarından gelen soruların ardından toplantı sona erdi.

İzmir Tabip Odası Yönetim Kurulu

BASINDA HEKİMLERE VE SAĞLIK ÇALIŞANLARINA
ŞİDDETİ ÖZENDİREN, DOĞRULUĞU TARTIŞMALI
YAYINLARDAN VAZGEÇİLMELİDİR!

Hekimler ve sağlık çalışanlarına yönelik yazılı ve görsel basında, sosyal medyada karşılaşılan kimi yayınlar ve paylaşımlar sağlıkta şiddeti özendiren, şiddet göreni suçlayıcı ifadeler içermektedir. Şiddeti normalleştiren nitelikteki bu yayınlar, hekimlerin onur ve saygınlıklarını zedeleyici, toplumun hekimlere duyduğu güveni sarsıcı öğeler içermektedir.

Her gün polikliniklerde yüzlerce hasta bakmak zorunda bırakılan, nöbet sonrası izin kullanmadan 36 saat aralıksız çalışan, acil servislerin artan hasta yüküyle baş etmeye çabalayan hekimler %80’lere varan oranlarda tükenmişlik yaşamaktadır. Sağlıkta Dönüşüm Programının uygulanmasından kaynaklanan sorunların sorumluları olarak hekimler ve sağlık çalışanlarının görülmesi kabul edilemez.

Hastayı görmeden, muayene etmeden ilaç yazılmaması, hastayı koruyan temel bir hekimlik değeri ve aynı zamanda bir kuraldır. “Kuralın Batsın Doktor Hanım” başlıklı bir yazının bir gazetede yer bulabilmesi sadece özveriyle çalışan, insanları yaşatmak için ant içmiş hekimlerin vicdanını yaralamamakta, kuralsızlığı tüm toplumun normali haline getirmek  isteyenlere açıkça destek olmaktadır. Giresun’da yaşlı bir hasta yakının ölümüyle sonuçlanan ve hepimizi üzen bu olaydan sonra basında ve sosyal medyada başlayan linç kampanyası, hekimin yargısız infazına ve görevden alınmasına neden olmuştur. Olayı tüm boyutlarıyla araştırmadan sorgulamadan hükümler vermek, basın meslek ilkelerinin yok sayılmasıdır. Bu olay özelinde gazeteciliğin verdiği sınav mutlaka gözden geçirilmelidir.

Televizyon yayınlarının da şiddet kültürünün yeşertilmesi ve yerleşmesinde önemli etkilerinin bulunduğu bilinmektedir. Bu kültürün yarattığı olumsuz sonuçların ortadan kaldırılması, toplumu kuşatan şiddet politikalarına son verilmesi ve caydırıcı hukuk kurallarının kararlılıkla uygulanmasıyla mümkün olabilecektir.

Sosyal medya, kullanıcılar tarafından oluşturulan bilginin basit, anlık ve çift taraflı olarak paylaşılmasını sağlayan yeni bir medya biçimidir. İnternet ortamı üzerinden kullanıcılara sunulan bilgi veya veriyi üreten, değiştiren, gerçek veya tüzel kişilerden oluşan içerik sağlayıcılar, kullanıma sundukları her türlü içerikten sorumludurlar. Sosyal medya, doğru bilginin yanı sıra yanlış bilgilerin de hızla yayıldığı bir ortamdır. Kişiler bu bilgileri doğrulatmaya, araştırmaya gerek duymadan yayabilmektedir.

Görevlerini sağlık muhabirliğinin etik kurallarına uygun yapan sağlık habercileri, kamusal bir hizmet olan sağlık hizmetini bütünleyen temel unsurlardan biridir. Sağlık habercileri ile sağlık alanında görev yapan mesleklerin etkin işbirliği, halkın sağlıklı haber alma hakkına katkıda bulunacaktır.

Biz hekimler mesleğimizi yaparken hastalarımıza yeterli süre ayırmak ve güvenli ortamlarda çalışmak istiyoruz. Basının bir olayı haberleştirmeden önce bizimle konuşmasını ve sağlık haberlerinin sağlık muhabirleri tarafından yazılmasının daha doğru olacağına inanıyoruz.

Ege Bölgesi Tabip Odaları olarak, hekimleri derinden yaralayan, basın meslek ilkeleri ile bağdaşmayan yayınları onaylamıyor, tüm basın mensupları ve sosyal medya kullanıcılarını sorumlu ve ilkeli davranmaya davet ediyoruz.

AFYON TABİP ODASI – ANTALYA TABİP ODASI – AYDIN TABİP ODASI –
BALIKESİR TABİP ODASI – ÇANAKKALE TABİP ODASI – DENİZLİ TABİP ODASI – ISPARTA – BURDUR TABİP ODASI – İZMİR TABİP ODASI
MANİSA TABİP ODASI – MUĞLA TABİP ODASI – UŞAK TABİP ODASI

  • Hakkımızda
  • Künye

 

Başka Bir Denizli… Başka Bir Ülke… Başka Bir Dünya… MÜMKÜN…