Denizli Demokrasi Çağrı Grubu ‘Kent Sözleşmesi’ni açıkladı

Denizli demokrasi güçleri yaklaşık iki ay süren çalışmasını tamamladı. Geçtiğimiz aylarda “Şimdi Yerellerde Buluşuyor, Demokraside Ortaklaşıyoruz” şiarıyla bir araya gelen ‘Denizli Demokrasi Çağrı Grubu’’ yerel demokrasi ve nasıl bir kentte yaşamak istiyoruz sorularına yanıt veren ‘Kent Sözleşmesi’ni kamuoyu ile paylaştı.

Grup adına Nebi Ebci, Lerzan Süzük ve Şerife Yıldırım ‘Kent Sözleşmesi’ hakkında bilgi verdi. ‘Denizli yerel demokrasi güçleri ve demokrak bireyleri olarak kent ve kırı birbirinden ayırmayan bir perspektifle sözümüzü ‘yaşam alanı’ üzerinden üretiyoruz.’ vurgusu ile başlayan sözleşme 3 kısımdan oluşuyor: Mevcut Denizli yerel yönetimin eleştirisi; perspektif/ilkeler ve talepler. Bu üç başlıkta öne çıkan konuları şöyle:

Doğa ve insanlar üzerinde sömürünün ve ötekileştirmenin hakim olduğu, parayı merkez alan ve tek adam rejimi ile yönetilen Denizli

Denizli Büyükşehir yasası ile daha da merkezileşen, temsili demokrasinin krizi ile yönetilen, yönetimi temsiliyetlere bağlayan halkı yok sayan anlayışın hakim olduğu bir kent olmuştur. Tüm Türkiye’de olduğu gibi Denizli’de tek adam rejimi inşa edilmiş, kentteki tüm kurumlara sirayet etmiştir. Şeffah, denetlenebilir, geri çağrılabilir kurumlar oluşturulamamıştır. Halk seçimden seçime akla gelir olmuştur.

*Toplumun geniş bir kesimi mevcut rejimin ötekileri haline getirilmiştir. Halklar, inançlar, cinsel yönelimler, mülteciler, farklı siyasal görüşe sahip kişiler, kültürel topluluklar vb. yok sayılmıştır.

* Denizli kadınları görmeyen, kamusal alanın dışında tutan eril bir kent olmuştur.

* Ortaçağ zihniyeti anlayışı kent yönetiminde hakim hale gelmiştir.

* Doğayı tahrip eden kentleşme politikaları ve rant belediyeciliği ön plana çıkmıştır. Yeşili bitirilmiş, doğası tahrip edilmiş, yapay bir doğa ve betonlaşan bir Denizli yaratılmıştır. Yaygın kent suçları işlenmiştir (şehir tiyatroları kapatılmış, ormanlar yok edilmiş, tarihi ağaçlar kesilmiş, tarihi binalar yıkılmış vb). Kentin tarihi ve kültürü yok edilmiş, belleği silinmiştir.

*Denizli’nin suyuna, havasına ve toprağına sahip çıkılamamış, kirletilmiştir. Yedi bin yıldır uygarlıklara beşiklik eden Menderes Havzası kirletilmiştir, tarım alanları yok edilmiştir. Enerji tekellerine bereketli topraklar peşkeş çekilmiştir. Doğa tamamen istismar edilmiş, dağlar delinmiş, ormanlar yok edilmiştir. Yapay bir çevrecilik anlayışı ile kalıcı olmayan rekreasyon alanlarına halk mahkum edilmiştir.

* AKP hükümeti ve yerel yönetimlerinin kadına yönelik politikaları ile kadınlar ev içine hapsedilmiş, doğurganlık işlevleri ön plana çıkartılmıştır. Kadın bedenine yönelik sermaye, devlet ve erkek politikalar yerel yönetimlerle daha da güçlendirilmiştir. Kadına dayatılan çocuk, yaşlı, hasta bakımı ve ev işleri verilen maddi desteklerle daha da katmerleşmiştir. Kadınların kamusal alana özgür çıkışları engellenmiştir. Kadına yönelik şiddet, taciz ve tecavüz artmış, eril şiddeti pekiştiren sosyal ve yargı politikaları ile cezasızlık dayatılmıştır. Başta medya olmak üzere toplumun her yanına nüfuz eden militarizm ve şiddet politikaları en olumsuz etkisini kadınlar üzerinde göstermiştir.

* Kentin en önemli sorunu bitmeyen alt-yapı projeleri olmuştur. Denizli şantiye alanına dönmüş, projeler bir bütünlük sağlamamış, her yeni alt yapı projesi ile yeni yapılan yollar yeniden kazılmış, yapılar yıkılmıştır. Alt yapı projelerindeki plansızlık halkı bezdirmiştir.

Eleştiriler daha çok ayrımcılık, yapılan her türlü hizmette siyasal rantın ön planda olduğu, kentin tümünü kapsamadığı ile devam ediyor. Eleştirler başlığı ‘Tüm projelerde kıble kar-para olmuştur. Doğa ve toplum yararı yok sayılmıştır. Para kazanma, yandaşlara kaynak ayırma adına kentsel dönüşüm adı ile kasıtlı bir cinayet işlenmeye devam etmektedir’ tespiti ile bitiyor.

Eleştiriler sonrası perspektif/ilkeler ile sözleşme devam ediyor.

‘Özgürlük ve Eşitlik’ yerel demokrasi inşamızın temel mottosudur

Kent ve kır ayrımının ortadan kaldıran ‘yaşam alanları’ perspektifini savunuyoruz. Yaşam alanları doğalı savunan, çoğulcu, eşitlikçi, ortaklaşan, üreten, paylaşan, dayanışan doğa, toplum ve birey yararı esas alan ve özneleşen etik insan birliğidir. ‘Özgürlük ve Eşitlik’ yerel demokrasi inşamızın temel mottosudur. Yaşam alanlarını özgür ve eşitlikçi kılmaya söz veriyoruz. Özgür ve Eşitlikçi kentlerin (yaşam alanları) inşa sürecinde aşağıdaki ilkeleri benimsiyoruz.

 1. Siyasetin toplumsallaşması ve demokratikleşmesi
 2. Tahakküm ve ötekileştirmenin ortadan kaldırılması
 3. Doğayı esas alan, insanı doğanın parçası olarak gören anlayış
 4. Kadın özgürlükçü
 5. Gençlere, çocuklara öncelik verilmesi
 6. Engelliler için eşit yaşam koşulları
 7. Bellekli (geçmişine, bugününe ve yarınına sahip çıkma)
 8. Ekolojik ve toplumsal/sosyal belediyecilik (Doğa, toplum ve birey yararına kamu hizmetleri- belediyecilik hizmetleri)
 9. Kendi kendine yetebilen tarım
 10. Ortak yaşam alanları-varlıkları
 11. Üretken yaşam alanları
 12. Kendini gerçekleştirme

Her bir perspektif/ilkenin neler içerdiği sözleşmede ayrıntılı olarak yer alıyor. Bunlardan birkaçını sizlerle paylaşıyoruz:

Siyasetin toplumsallaşması ve demokratikleşmesi: Yerinden yönetim mekanizmaları oluşturulması ve geliştirilmesi esastır. Bunun sağlanmasına yönelik olarak şu yapılara yer veriliyor:

 • Meclisler (mahalle, sokak, ilçe, kent vb.)
 • Kent konseyleri
 • İşyeri/okul vb. düzeylerde
 • DKÖ, meslek odalarının, sendikaların siyasi özne olması
 • İnisiyatif, platform, dernek vb. özne olması

Her düzey meclislerin rollerinin belirlenmesi ve meclislerin koordinasyonu esastır. Her türlü yönetsel yapıda aşağıdaki ilkeler olmazsa olmazdır.

 • Hesap verebilirlik, geri çağrılabilirlik, denetlenebilirlik (halkın denetim mekanizmaları)
 • Yürütme anlayışı ile çalışma
 • Kadın, genç, çocuk vb. özgün gruplarının siyasete katılımının teşvik edilmesi

Tahakküm ve ötekileştirmeleri ortadan kaldırmasına yönelik aşağıdaki ilkeleri benimser

 • Kadın özgürlükçü
 • Özgür cinsel yönelim/cinsel kimlik
 • Çok kimlikli, çok dilli, çok inançlı, çok kültürlü bir kent
 • Engelsiz kentler
 • Hayvan hakları

Kent hakkının kullanımında inanç, kimlik, kültür, cinsel yönelim, sınıf, ideoloji vb. her türlü toplum kesimine eşitlikçi davranır. Özgür ve eşit yaşam için gereken araç, imkan ve örgütlenmeleri yaratır. Özgürlükçü ve eşitli  bir yaklaşımla  çok kültürlü, çok dilli ve çok kimlikli yaşamı birer zenginlik olarak görür.

Doğayı esas alan, insanı doğanın parçası olarak ele alma: 

 • Her türlü faaliyette doğa yararı esas alır
 • Doğayla uyumlu bir yaşamı ve doğanın korunmasını önceler
 • Toprağı, suyu ve havayı yaşatan, ısıyı denetim altında tutan kent perspektifine sahiptir
 • Yerinde ve yeterli bir enerji üretimi politikasını benimser
 • Üretim, kent planlama ve tüketimde doğa ve toplumsal gereksinimi esas alır
 • Yerel yönetimler, ekolojik sürdürülebilirlik ilkesini, bütün plan, proje ve uygulamalarının odağına alır
 • Bilinçli üretim ve tüketim, geri dönüşüm, yenilenebilir enerji gibi alanlarda gerekli altyapıları hazırlar ve uygular

Kadın özgürlükçü: Kadının özgürleşmesinin aynı zamanda tüm toplumun özgürleşmesine ve demokratikleşmesine kaldıraç etkisi yapacağını bilir. Kadın bedene müdahale eden yerel yönetim politikalarını kadın özgürlükçü anlayışla değiştirir. Kadınların kendi bedenleri hakkında kendi kararlarını vermesi olmazsa olmaz ilke olarak benimser. Aynı ilke LGBTİ+ için de geçerlidir. Kadınların yerel yönetimlere eşit katılımı temel bir haktır. Kadınlar ayrıma uğramaksızın kamusal alanda özgürce yer alır.  Yerel yönetimler, kadınların adil ve eşit olarak, sosyal, kültürel, kamusal yaşama ve üretime katılması için her türden tedbir ve teşviki, kadınların geniş katılımıyla planlar ve uygular. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin her alanda sağlanmasını yerel yönetimlerin temel görevleri arasında görür. Kadın özgürlükçü anlayışın gelişimi için yerellerde Kadın Meclisleri başta olmak üzere örgütlülüklerin önemini bilir.

Ekolojik ve toplumsal/sosyal belediyecilik: Ekolojik ve toplumsal/sosyal belediyeciliği yaşama geçirmede doğa, toplum ve birey yararını esas alan kamu hizmetleri- belediyecilik hizmetleri yaklaşımını benimser. Kentsel planlama, bütçe, konut vb. konularda doğa, toplum ve birey yararını esas alır. Konut, su, elektrik ve ulaşım kullanımı, kültüre ve kentin tüm olanaklarına erişim, temel insan hakkı olarak görür. Kamu-belediyecilik hizmetlerini eşitlikçi, en düşük maliyet ile topluma sunar. Bu hizmetlerin ücretsiz verilmesini önüne hedef olarak koyar. Yine bu hizmetlerden halkın anadilinde yararlanması ilkesi benimsenir.

Diğer perspektif/ilkelere de açıklık getiren sözleşme talepler ile devam ediyor.

HALKIN KATILIMI

Siyasetin toplumsallaşması için halkın katılımına olanak veren meclislerin oluşturulması ve karar alma mekanizmalarının düzenlenmesi ilk yapılacak işler arasında yer alır’ ile başlıyor. Katılımın artırılmasına yönelik talepler sıralanıyor: Kent meclislerinde kadınların eşit temsil edilir. Gençlerin, engellilerin, kültürel toplulukların, LGBTİ+, vb. katılımına teşvik için pozitif ayrımcılık uygular. Yerel yönetimin alacağı her türlü kararlar ve yapacağı uygulamalar yerel halkın katılımı ile oluşan mahalle ve köy meclislerinde tartışır, kararlaştırır. Alınan kararların uygulamasının her aşamasında halkın denetimi esastır. Tüm kenti ilgilendiren kararlarda mahalle ve köy meclisleri, demokratik kitle örgütleri, meslek odaları, sendika, dernek vb. içeren kent konseylerinin katılımı ile kararların alınması esastır. Daha kalıcı olan karar önerileri için referandumlar yapar. Toplumsal katılımın gerçekleşmesi için belediye meclis toplantılarının herkese açık yapılır, toplumun içinde (pazaryeri, kahvehane, sosyal merkezler vb.) yapılır, televizyon-internet ortamları ile toplumla paylaşır, gündemin ne olduğu topluma kitle iletişim araçları ile bildirir.

Kentin geleceğini belirleyen imar planlarının karara bağlanmasında demokratik mekanizmalar devreye girer. Meslek odaları ve üniversitelerin katılımı ile hazırlanan planlar meclislerin ve halkın onayına sunar. Aynı mekanizma bütçe hazırlanması içinde geçerlidir. Kararlaştırılan planların ve bütçelerin izlenmesi ve denetlenmesinde aynı demokratik yapılar söz sahibidir. Kent planı ve bütçe hazırlıklarında doğa ve toplum yararı esastır.

Kadın özgürleşmesi için kadının siyasete katılımını teşvike eder. Bu amaçla ‘Kadın Meclisleri’ni yerellerde her düzeyde yaşama geçirir (il, mahalle, köy). Kadının özgürleşmesine yönelik çalışmalar yapar, bunun için ortamlar (eğitim merkezleri, kültür ve dayanışma merkezleri, kurslar, atölyeler vb.) sağlar ve kaynak ayırır. Kadınların kendi dillerini, kültürlerini öğrenmeleri, korumaları ve geliştirmelerini sağlayan kültür merkezleri kurar. Kadının özgürleşmesine katkı sağlayan tüm kadın çalışmalarını destekler. Kadınların kent yaşamına özgürce katılımını artırmak için kadınların öncülüğünde çalışmalar yürütür. Yerel bütçelerin hazırlanmasında kadınlara pozitif ayrımı esas kabul eder, bütçe hazırlanmasında kadınlara ve kadın örgütlerine yer verir. Yerel yönetim organlarında kadınların eşit temsiliyetini önceler. Kamu alanlarında kadın istihdamına ağırlık verir. Bu amaçla kadın el emeğinin değerlendiren iş atölyeleri, kooperatifler kurar. Geçimlik ev ekonomisini destekler. Kadınların örgütlenmesi için araçlar yaratır, kadınların sendikalaşmasına yönelik çalışmalar yürütür. Yerel yönetimlerde kadınları çalışanlara yönelik ücret eşitsizliğini ortadan kaldırır. Kadınları özgürleştirme hedefli çocuk, hasta, yaşlı bakım hizmetlerini kamusal hizmet olarak yaygınlaştırır. Ev eksenli çalışmaların kamusal hizmet niteliğinde sürdürülmesi için çalışmalar yürütür. Mahallelerde toplu mutfaklar, çamaşırhaneler, çocuk bakımevleri ve kreşler kurar. Kadınların kendini, toplumu ve dünyayı, özetle erkek egemen toplumsal düzen çözümleyebilmelerine katkı sağlayan merkezler kurar. Erkeklerin erkeklikleri ile yüzleşebilmeleri için çalışmalar yürütür, atölyeler kurar. Kadına yönelik şiddete karşı kapsamlı, kadınlar öncülüğünde çalışmalar yürütülür. Bu çalışmaların koordinasyonu kadınlara bırakılır.  Acil tedbirler olarak Özgür Yaşam evleri kurulur, buralarda, korunmaya alınan kadınlar aşamalı olarak güvenli ve sağlık yerlerde ikameti sağlanmasına yönelik çalışmalar yürütülür. Kadınların istihdam edilmesine yönelik çalışmalar yürütülür, kadının meslek edinmesine yönelik kurslara katılımı sağlanır. Ev geçinimini sağlayacak gelir desteği yerel yönetimce sağlanır. Özgür yaşam evleri kadınlar tarafından yönetilir. Kadınlara şiddete karşı öz savunma eğitimleri ücretsiz olarak verilir.

Kendi kendine yetebilen bir kent için tarım destekler, tohum takası merkezlerinin kurulur ve kooperatifçilik destekler. Yine sanayi, hizmet ve ticaret ile ilgili de kooperatif tipi kolektif yapıların kurulması teşvik eder. Geçimlik aile ekonomisine öncelik verir, küçük üreticiler destekler. Toplumun sağlıklı beslenmesine önem verir. Denizli’de yaşayan hiçbir kimsenin aç kalmaması için toplu mutfaklar kurar. Çocuklara günlük süt dağıtır. Gıda güvenliği esastır. Gıda üretiminde ve satışında katkı maddeleri, GDO vb. açısından kamusal denetim esastır. Toplum kamusal denetime destek verir.

Sözleşme yerel yönetim emekçilerini de unutmamış

Yerel yönetimde çalışan işçiler güvenceli çalışır. Sendikalı olması ve toplu sözleşme ile çalışma koşullarını belirlemesi ve sosyal haklarını elde etmesi benimser. Taşeronlaştırmaya kesinlikle izin vermez.

Yerel yönetimlerde kadın istihdamına önem verilir ve eşit istihdam yaşama geçirir.

Belediye başkanı ve yetkilileri zorunlu olmadıkça makam arabası kullanmaz, bisiklet kullanımı ve yürüyüşü tercih ederek sağlık davranışlar için rol model olur. Belediye lüks araç (araba vb.) ve malzeme kullanımından kaçınır.  Belediye çalışanları için kadına yönelik suçlar (kadına yönelik ayrımcılık, şiddet, taciz vb.) işten uzaklaştırma nedenleri olarak toplu sözleşmelerde yer alır.

Ayrımcılıkla mücadele

Ötekileştirilen halklar, inançlar, cinsel yönelimler, mülteciler vb. toplumsal grupların kendi kültürlerini yaşaması ve geliştirmesi için olanaklar yaratılır, bu çalışmalara destek verir. Ötekileştirmenin ortadan kaldırılmasına yönelik okul öncesinden başlayarak çocuk ve gençler başta olmak üzere tüm vatandaşlar için ayrımcılığı ortadan kaldırılmasına katkı sağlayacak programlar yaşama geçirir. Belediyede başta belediye başkanı olmak üzere görev yapan tüm çalışanların doğaya saygılı, demokrat, çoğulcu, toplumcu ve eşitlikçi özellikler taşır. Yine kentte yaşayanların etnik-dini-mezhepsel-kültürel-cinsel vb. özelliklerine saygı gösterir, kabul eder, korur ve geliştirir. Kamu hizmetleri verenlerin bu özelliklere sahip olması için hizmet içi eğitim programları geliştirir ve uygular.

Müşterekler-Ortak varlıklar

‘Doğa ve kültürel varlıkları koruma ve geliştirme çalışmaları yapar. Kentin turistik, doğal ve tarihi dokuları yerel yönetim tarafından korur ve geliştirir’ denilerek Denizli yerelinde önemli gündem olan Menderes havzası, Zeytin yaylası, Projelendirilen yollar ile birlikte Tarihi mekanlar, Pamukkale, Laodikya, Tripolis, Honaz, Bozdağ, Eşeler dağı, Keloğlan mağarası’na öncelik verileceği belirtiliyor.

Sözleşme hedeflenen belediyecilik-kamu hizmetleri ile devam ediyor:

Belediyecilik-kamu hizmetleri

 • Ortak yaşam ve dayanışma bilincinin gerektirdiği yeni kentsel yapılar (toplu konut, toplu taşıma ve yeni kamusal alanlar) kurar ve mevcut yapıları geliştirir.
 • Ulaşım ticari bir işletme olarak değil, kamusal bir hizmet olarak ele alınarak, ekolojik döngüyü kirleten otoyol ve kara taşımacılığına karşı, toplu ulaşım (deniz, demiryolu, raylı) sistemleri geliştirir. Tüm kente yayılan bisiklet yolları yapar. Toplu taşıma ve ısınma olanakları geliştirir. Raylı sistem, merkezi ısınma birimlerinin kurulması vb. için çalışmalar yürütür.
 • Kreş hizmetleri, gündüz bakım evleri, yaşlı evleri-bakım merkezleri vb. kurar ve yaygınlaştırır. Kreş ve gündüz bakımevi olanaklarından öncelikle geliri düşük ailelerin ve çalışan kadınların faydalanması için önlemler alır. Bu kamu kurumlarına ücretsiz ulaşım sağlar.
 • Okul öncesinden üniversiteye eğitim hakkının yaşama geçirilmesi için çalışır. Özgür ve demokrat bir gençliğin gelişimi için eğitim programlarının içeriğini toplumla yeniden belirler. Eğitimdeki kamu kurumlarının yürütütüğü hizmetlerle koordine çalışacak yerel eğitim kurumları kurar. Okul öncesi dönem için tüm kentte yayılmış, kreşler kurar, buralara erişimi ücretsiz kılar. Başta gençler olmak üzere toplumun tümünün kendini gerçekleştireceği özgür eğitim merkezleri kurar.
 • Sağlık hizmetleri için asli sorumluluk alanında olan temiz içme suyu temini, temiz çevrede ve sağlıklı koşullarda yaşamın sağlanması, gıda kontrolleri, atıkların (çöp, kanalizasyon, tehlikeli atıklar, sanayi atıkları vb.) düzenli ve nitelikli bertaraf edilmesi, atık arıtım tesislerinin kurulması ve kapasitelerinin geliştirilmesi, hayvan hastalıklarının denetimi ve hayvanların aşılanması, hava kirliliğinin önlenmesi, toplu yaşam alanlarının denetimi, ışık-görüntü- gürültü denetimi vb. çevre sağlığı hizmetlerini nitelikli bir şekilde yürütür. Bu hizmetleri yerine getirmek için yeterli donanımı sağlamak için bütçeden pay ayırır. Sebze ve meyve hallerinde kimyasal ilaç, pestisit kalıntılarını belirleyebilecek ölçüm cihazları bulundurur. Bunların yanında evde bakım hizmetleri, koruyucu sağlık hizmetlerinin desteklenmesi, yaşlı sağlığı hizmetleri, sağlık eğitimi vb. çalışmaları yürütür. Sağlık Bakanlığı ukdesinde bulunan Aile sağlığı Merkezleri, Toplum Sağlığı Merkezleri, Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri, KETEM, Halk sağlığı Laboratuvarı, Devlet Hastaneleri, Üniversite Hastaneleri ve özel sağlık kuruluşlarının çalışmalarının daha nitelikli olması için destekler ve toplumla birlikte denetleme mekanizmaları kurar. Halkın ve sağlık emekçilerinin yer aldığı sağlık meclisleri ile bu denetimi daha etkin kılar. Halkın öncelikli sorunlarını sağlık meclisleri aracılığı ile belirler, bunlara yönelik sağlığı koruyucu ve geliştirici hizmetler yürütür.
 • Sağlıklı ve temiz suyu sağlar. Suyun temizliği ve sağlıklığı yanında, içilmesini yaygınlaştırmak için fiziksel özelliklere önem verir. Yaygın sokak-mahalle çeşmeleri ile halkın şişelenmiş su kullanımının önüne geçer.
 • Sağlıklı ve ucuz gıdaya halkın erişimi için fiyat ve sağlık denetimleri yapar, üretici ile tüketici arasındaki kopukluğu gideren kooperatif, doğrudan satış, tanzim satış gibi modelleri kurulması için küçük üreticilerin teşvik eder, gerekirse kendisi de kurar. Kooperatifleri destekler, teşvik eder.
 • Plastik malzemelerin kullanımının azaltılması için çalışmalar yürütür.
 • Konut, su, elektrik ve ulaşım kullanımı, kültüre ve kentin tüm imkanlarına erişim temel insan hakkıdır. Kentte yaşayan çocuk, yaşlı, yaya, bisikletli ve engelli dahil herkesin bu haklara en kolay ve en az maliyetle, güvenli ve sağlıklı erişmesini sağlamak yerel yöneticilerin öncelikli gö Her hane başına aylık 15m3 su ücretsiz olarak verir.
 • Barınma hakkını en temel haklardan görür. Halkın kültürüne uygun, çok katlı olmayan, doğa ile uyumlu konut projelerini halkın-meslek örgütlerinin katılımı ile üretir. Uygun bedellerle ve ödeme planları ile halkın konut sahibi olmasını planlar. Evsizler için geçici barınma yerleri kurar.
 • Yıpranmış binalar için ‘yerinde dönüşüm’ programları uygular. Bu programların kentin kültürüne ve halkın yaşam tarzına uygun olmasına özen gösterir.
 • Spor alanları ve faaliyetlerin en geniş kesimlerce uygulanabilir hale getirilmesini amaçlar, profesyonel spor branşlarını desteklemez ve profesyonel spor kulüplerine adını vermez.
 • Kültür ve sanat için merkezler yaygınlaştırır. Sanat sokakları yaşama geçirir.
 • Farklı din ve mezhepler için ibadet yerleri açar, mevcut olanları korur ve geliştirir.
 • Kısa erimli günü kurtarmaya dayalı parçalı ve projeci anlayışa karşı, uzun erimli bütüncül kent planlaması yapar. Erişilebilir kentler tasarlar.
 • Kent kültürünün yaratıcı ve çok sesli bir şekilde geliştirilmesini için kamusal nitelikli projeleri teşvik eder, spor, kültür ve sanat eğitimi, üretimi ve sunumunun desteklenmesi amacıyla belediye bütçelerinde pay ayırır.
 • Kenti paylaştığımız bütün hayvanların sağlık, barınma ve yaşam hakkına saygı gösterir. Bu amaçla çalışmalar yürütür.
 • Parklar, meydanlar, ormanlar ve yeşil alanlar gibi, hep birlikte kullandığımız ya da kullanabileceğimiz kamu mülkleri özelleştirilemez, imara açılamaz, korunarak, ekolojik belediyecilik anlayışı ile tüm kent yaşayanlarının dinlenme, kültür-sanat ve spor faaliyetlerine sunar.
 • Basının tekelleşmesine ve iktidarın sesi haline dönüşmesine karşı halkın haber alma hakkını esas alan alternatif medya çalışmaları yürütür ve bağımsız medya çalışmalarını destekler.
 • Gençlere yönelik sanatsal, kültürel ve sportif faaliyetler için ortam hazırlar. Mevcut olanakları geliştirir ve yaygın kullanımını sağlar. Olanaklara erişimi ücretsiz kılar ve ulaşım olanaklarını artırır. Ücretsiz internet erişimi sağlar. Gençlerin özgürce sanat üretebileceği olanaklar yaratır, mevcut olanakların özgürce kullanımını sağlar, özgür sanat üretimin önündeki tüm engelleri kaldırır. Üniversite öğrencilerinin barınma sorunlarını ortadan kaldıracak çalışmalar yapar, yurtlar kurar. Tüm öğrenciler için ulaşımı ücretsiz sağlar.
 • He türlü sportif etkinliğin yapılabilmesini olanaklı kılan tesisler kurar. Sportif tesisleri ayrımcılık olmadan, tüm mahallelere yaygınlaştırır. Sporda amatörleşmeyi öne çıkaran faaliyetler yürütür. Sporun toplumsal kaynaşma aracı olduğu bilinci ile gerek mahaller arası, gerekse tüm kenti kapsayan, bölge ve ulusal düzeyde turnuvalar düzenler. Olanakları uluslarar arası sportif faaliyetlere yönelik de zorlar, bu konuda ilişkiler kurar.
 • Sokakları, oyun alanlarını, okul çevrelerini, spor alanlarını ve parkları yaparken gösterişten uzak durur, çocukların yaratıclığını, gelişimini ve güvenliğini esas alır. Çocukların yaratıcılığını geliştiren ve hayal gücünü zenginleştiren oyunlar ile sağlığa uygun üretilmiş oyun aletlerinin olduğu, güvenli çocuk parkları kurar. Çocukların toplumsallaşması ve güvenli bakımın sağlanması için her mahalleye çocuk bakımevleri ve kreşler kurar. Sokakta yaşayan/çalışan çocuk, çocuk işçiliği ve uyuşturucu bağımlılığına yol açan nedenleri araştırır ve bunları ortadan kaldırır. Sokakta çalışan ve/veya yaşayan çocuklarla ilgili toplumun önyargılarını kırar ve bu çocukların toplumla buluşmasını sağlar.
 • Yaşlıları bağımlı olarak gören ve mağduriyetleri gidermeye yönelik çalışmalardan uzak durur. Yaşlılığın yaşamın bir dönemi olarak görür. Yaşlıların üretkenliğini artırmaya yönelik faaliyetler yapar. Doğası gereği ortaya çıkan fiziksel ve duyusal engellerin desteklenmesi için çalışmalar yapar. Kişilerin yaşlılık dönemine güçlü girmeleri için yetişkinlik döneminden başlayan çalışmalar yapar. Yaşlıların sosyal izolasyonu engelleyen, toplumla buluşmalarını artıran çalışmalar yapar, her türlü hizmete erişimini artırırır. Yaşlılara özel yerler yapmaktansa, yaşlılarında yararlanabileceği yerler kurar, yaşlının toplumla buluşması için bu vazgeçilmezdir. Evde bakım ve destek, eğitim, kültürel ve sportif çalışmaları yaşlıların da yararlanabileceği şekilde tasarlar. Yaşlıların bakımını destekleyen çalışmalar yürütür, bunun için her mahalleye yaygınlaşan bir ağ kurar. Bu çalışmaları sürekli kılar. Okul çocukları ve gençlik (lise ve üniversite gençliği) çalışmalarında kuşaklararası buluşmaları sağlanmasına öncelik verir, bu çalışmaları teşvik eder.
 • BM tarafından hazırlanan ‘Engelli Haklarına ilişkin sözleşme’yi yaşama geçirir. Engellilere yönelik kamusal hizmetleri ücretsiz verir, erişilebilirliğe yönelik engelleri ortadan kaldırır. Bunların yanısıra toplumda engellilere yönelik önyargıların kırılmasına yönelik çalışmaları yoğunlaştırır. Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Engelli Daire Başkanlığı, ilçelerde Engelli masalarını kurar ve tüm çalışmaların yürütülmesinde engellileri asıl karar verici olarak görür. Engellilere yönelik her yıl çalıştay, sempozyum, kongre vb. etkinlikler düzenler. Engellilerle ilgili yapılacak kamu-belediyecilik hizmetlerine engellilerle birlikte karar verir, izler, değerlendirir ve denetler. Engellilerin istihdamına yönelik yasalarlar sınırlı olmayan çalışmalar yapar. Engellilerin toplumla bütünleşmesini amaçlayan “Ayrımcılık Yapmama” veya “Sosyal Dışlanmayı Önleme” ilkeleri yaşama geçirmek için çalışır. Bu amaçla engellilerin de yararlanabileceği herkese uygun yapılar ve merkezler kurar. Tüm kamu-belediyecelik hizmetlerinin yürütümünde toplumla buluşma, kaynaşmayı artıracak düzenlemeler yapar. Engelliler için hizmet birimleri kurarken, bu hizmet birimlerinde işaret dili tercümanı ve sesli uyarıcılar bulundurur, şehir tasarımında engellilerin görüş ve önerilerinin alır ve engelli dernekleri/örgütleri ile ortak çalışır.

Sözleşme şu sözlerle bitiyor:

DENİZLİ DEMOKRASİ İÇİN ÇAĞRI GRUBU OLARAK

Biz, bu sözleşmeye imza atanlar bu sözleşmenin benimsediği yönetim anlayışını mahalle, ilçe ve il düzeyinde her fırsatta savunuruz.

Yerel seçimlerde aday olacak siyasilerin, halk iradesinin yerel yönetime yansıması anlayışını benimsediklerini görmek isteriz.

Seçilecek yöneticilerin, önümüzdeki süreçte bu anlayışa uygun olarak çalışmasını kararlılıkla izleyeceğimize ve çalışmalara katılmak için gerekli yerel örgütlenmeleri canlı tutacağımıza dair birbirimize söz veririz…

http://ozgurdenizli.com/denizli-demokrasi-bulusmasindan-yerel-demokrasi-kent-sozlesmesi-ve-akpnin-geriletilmesi-icin-mucadele-etme-karari/

 

 

 

 

 

 

 

 

İlginizi çekebilir