Özgür Denizli

Danıştay, sözlü sınavla kamuya iktidar yanlısı avukat alımına imkân veren yönetmelik maddesini hukuka aykırı bularak iptal etti

Danıştay 12. Dairesi, hükümetin kamuya iktidar yanlısı avukat almasına olanak veren Bakanlar Kurulu’nun yaptığı yönetmelik değişikliğini iptal etti. Hazine avukatı, hukuk müşaviri ve avukat kadrolarına KPSS puanı dışında kurumun kendi yapacağı sözlü sınavla alım yapılmasını hukuka aykırı bulan Danıştay , kararında kamuya avukat alımlarında “objektiflik” ve “liyakat” vurgusu yaparken, dava konusu düzenlemenin “keyfi değerlendirmeye imkân verebileceği” belirtildi. Kararda, adayların eşit şartlarda yarışmalarını sağlayan objektif bir yöntem olan merkezi sınavdan sonra her türlü öznel değerlendirmeye açık bulunan ikinci bir sınavın yapılmasının, merkezi sınavın nesnel sonuçlarını kısmen dahi olsa etkisiz kılacağına da dikkat çekildi.

Bakanlar Kurulu, Kamu Görevlilerine İlk Defa Atanacaklar için Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik’te 2012’de değişiklik yapmıştı. Değişiklikle yönetmeliğe “Kamu kurum ve kuruluşları; Hazine avukatı ve hukuk müşaviri kadroları ile avukat kadro ve pozisyonlarına KPSS (B) grubu puan sırası dikkate alınarak, açıktan atama yapılacak kadro ve pozisyon sayısının beş katına kadar belirlenecek adaylar için yapacakları yazılı ve/veya sözlü sınavlardaki başarı sırasına göre atama yapabilirler” hükmü eklendi. İstanbul Barosu adına avukat Atilla Özen, sözlü sınavla avukat alımının subjektif değerlendirmelere neden olacağı gerekçesiyle yönetmelik değişikliğinin iptali istemiyle dava açtı.

Oybirliğiyle iptal kararı

Danıştay 12. Daire oybirliğiyle yönetmeliğe eklenen maddenin iptaline karar verdi. Kararın gerekçesinde, yönetmeliğin idareye giriş sınavını sadece sözlü sınav olarak yapılmasına olanak tanıdığı belirtilerek, şu değerlendirme yapıldı:
“Bu durumda, idarelere tercihli sınav yapma olanağı sağlayan dava konusu düzenlemenin, Hazine avukatı ve hukuk müşaviri kadroları ile avukat kadro ve pozisyonlarına yönelik giriş sınavının objektiflikten ve liyakatın belirlenmesinden uzak bir şekilde yapılmasına yol açabileceği ve keyfi değerlendirmeye imkân verebileceği dikkate alındığında düzenlemede hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmaktadır. (…) Kamu Görevlilerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin 2. maddesinde tanımlanan ve kapsamı belirlenen B grubu kadrolara yapılacak atamalarda, adayların eşit şartlarda yarışmasını sağlayan objektif bir yöntem olan merkezi sınavdan sonra her türlü öznel değerlendirmeye açık bulunan ikinci bir sınavın yapılması, merkezi sınavın nesnel sonuçlarını kısmen dahi olsa etkisiz kılacağı gibi, sözü edilen sınavın tek aşamalı olarak sözlü şekilde yapılması halinde de sınavın yargısal denetimi yetki ve şekil unsurları ile sınırlandırılmış olacaktır.”

Saray’ın itiraz hakkı var

Başbakanlık kurumu lağvedildiği için söz konusu karara karşı Cumhurbaşkanlığı’nın itiraz etme hakkı var. Eğer Cumhurbaşkanlığı itiraz ederse, son kararı Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu verecek.

Kaynak: Cumhuriyet

Exit mobile version