İstihdam Uzmanı Sinan Ok’un Xebat_istihdam’daki yazısı: ”AKP 1 Kasım 2015’te iktidara geldi ve 137 haftadır iktidarda. İktidara geldiğinde sunduğu hükümet programı eylem planında “takvime bağlayıp yapacağım dediği” birçok şeyi yapmadı. 24 Haziran seçim vaatlerinde ise bunların tekrarı var.”

Türkiye’de 2014-2019 yılları arasında sadece 2016 yılında seçim olmayacak. 2015 yılında ise çifte seçim oldu. AKP 1 Kasım 2015’te iktidara geldi ve 137 haftadır iktidarda. İktidara geldiğinde sunduğu hükümet programı eylem planında “takvime bağlayıp yapacağım dediği” birçok şeyi yapmadı.  24 Haziran seçim vaatlerinde ise bunların tekrarı var.

Burada listelenen başlıklar hakkında somut hiç birşey yapılmamıştır.

 • Siyasi Etik kanunu çıkarılacak ve siyasetin finansmanı şeffaflaşacak.
 • Geleneksel irfan merkezleri ile cemevlerine hukuki statü tanınacak,
 • Roman vatandaşlarımızın sorunlarının çözümüne yönelik daha önce atılmış adımlar değerlendirilerek yeni çalışmalar başlatılacak
 • Temel hak ve hürriyetlere ilişkin uluslararası sözleşmelerin iç hukuka dâhil edilmesine devam edilecek, özgürlükçü demokratik düzen mantığıyla bağdaşmayan şerhler kaldırılacak
 • TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, Kamu Denetçiliği Kurumu ve Türkiye İnsan Hakları Kurumunun etkinliği artırılacak
 • Temyiz mahkemelerinin, alt derece mahkemeleri üzerindeki hukukilik denetiminin ötesine taşan yetkileri sınırlandırılacak
 • Ülke genelinde ideal yargılama süreleri belirlenecek,
 • Adli Tıp Kurumu yeniden yapılandırılacak,
 • Kamu hizmetlerinin adil, etkili, verimli, süratli ve kaliteli sunumunu sağlayacak şekilde merkezî birimler daha dinamik ve etkin bir yapıya dönüştürülecek, kurumlar arası yetki mükerrerlikleri kaldırılacak, bürokrasiyi azaltacak ve kurumsal performansı artıracak düzenlemeler yapılacak
 • Başbakanlık BİMER yeniden yapılandırılacak,
 • Kalkınma Ajanslarının yönetim, denetim ve mali yapıları iyileştirilecek,
 • Bölge Kalkınma İdarelerinin kurumsal yapısı iyileştirilecek,
 • Üniversitede kalite ve özerkliği odağına alan yeni bir Yükseköğretim Kanunu hazırlanacak,
 • Sağlık araç ve gereçleri ile stratejik ve yerli ilaçların geri ödeme, fiyatlandırma ve ruhsatlandırma süreçleri iyileştirilecek,
 • Belediyelerin kreş açma zorunluluğuna yönelik uygulama etkin hale getirilecek,
 • Çocuklar ve gençler başta olmak üzere, daha güvenli ve bilinçli internet kullanımı ve kullanıcı güvenliği artırılacak, bu kapsamda internet kafelerin standartları yükseltilecek,
 • Vatandaş memnuniyetini ve sağlık hizmet sunumunda etkinliği artırmaya yönelik olarak hizmet bütünlüğünü sağlayacak düzenlemeler yapılacak,
 • Aile sağlığı merkezleri yapısı ile aile hekimliği uygulamasının yeniden yapılandırılması sağlanacak,
 • Aktif İşgücü Programlarına ilişkin bir izleme ve değerlendirme sistemi kurulacak,
 • Vergi beyannameleri ile sosyal güvenlik bildirgeleri birleştirilecek,
 • Gelir ve kurumlar vergisi kanunları birleştirilerek yeni Gelir Vergisi Kanunu çıkarılacak,
 • Kamuda taşıt envanteri çıkarılacak ve Taşıt Kanunu yenilenecek,
 • Uluslararası doğrudan sermayenin ülkemize çekilmesine yönelik gerekli tedbirler alınacak,
 • Yatırımlarda bürokrasi azaltılacak,
 • Endüstri Bölgeleri ve Organize Sanayi Bölgelerinde arsa maliyetlerini azaltacak yeni bir mekanizma kurulacak,
 • OSB’lerde yetki karmaşasını ortadan kaldıran etkili bir yönetim yapısı oluşturulacak
 • Yatırım Destek Ofislerinin (YDO) kurumsal ve beşeri kapasiteleri güçlendirecek,
 • Ar-Ge ve tasarım alanında erken aşamaya yönelik bir fon kurulacak,
 • Türkiye Uzay Ajansı kurulacak,
 • Su Kanunu çıkarılacak,
 • Şehirlerde kişi başına yeşil alan şartı miktarı artırılacak,
 • Yeni bir Seçim Kanunu hazırlanacak, Baraj gözden geçirilecekJ
 • Yeni bir Siyasi Partiler Kanunu hazırlanacak,
 • Sivil Toplum Kanunu çıkarılacak,
 • Devlet Sırrı Kanunu çıkarılacak,
 • Adlî Veri Bankası oluşturulacak,
 • İdari yargıda iş yükü azaltılacak ve idari yargının daha hızlı çalışması sağlanacak,
 • Kamu personel rejimi reformu yapılacak,
 • Merkezî idare ve yerel yönetimler arasındaki ilişkiler, Avrupa Yerel Yönetimler Şartıyla uyumlu olarak yeniden düzenlenecek,
 • Sağlık ve eğitim personeline yönelik şiddeti önlemek için caydırıcı önlemler alınacak,
 • Çocuk hakları en geniş hukuki çerçevede korunacak,
 • Öğretmen Akademisi kurulacak,
 • Yazılı ve sözlü iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil öğretimi için gerekli tedbirler alınacak,
 • Mesleki ve teknik eğitim okul/kurum yönetim modeli geliştirilecek,
 • Eğitim istihdam bağlantısı güçlendirilecek,
 • Kamu İhale Kanunu güncellenecek,
 • Stratejik Çevresel Değerlendirme (SÇD) çalışmalarına ilişkin ikincil mevzuat düzenlemeleri tamamlanacak,
 • Hayvan hakları en geniş hukukî çerçevede korunacak,
 • Çevre hakları en geniş hukukî çerçevede korunacak,
 • Gençlere ücretsiz internet erişimi imkânı getirecek düzenlemeler yapılacak,

AKP Yetkilileri 24 Haziran seçimleri vaatleri kapsamında yukarıdaki 48. maddeyi tekrar vaat olarak ifade etmiştir. Ancak 2011 yılından bu yana taslak olarak bekleyen bu başlık Sakarya’da bir köpeğe yapılan işkence sonrası ancak gündem olabilmiştir. Aşağıda 2015 programının kesiti bulunmaktadır. AKP sloganını değiştirmeli: “Söylerse AKP söyler, AKP söylerse lafta kalır”

 • Hakkımızda
 • Künye

 

Başka Bir Denizli… Başka Bir Ülke… Başka Bir Dünya… MÜMKÜN…