46 uzmanlık derneğinden çağrı: Serbest çalışmayı kısıtlayan değişikliği geri çekin

Ankara’da buluşan 46 uzmanlık derneği 6 Ekim’de yayımlanan ve hekimlerin serbest çalışmasını kısıtlayan yönetmelik değişikliğinin derhal geri çekilmesini istedi. Yönetmelik geri çekilmezse 7 bin muayene hekiminden sadece 500’ü hastanelerle sözleşme imzalayabilecek.

Sağlık Bakanlığı’nın serbest çalışan hekimlere yönelik düzenlemesine karşı bir yandan dava üstüne dava açılırken diğer yandan meslek örgütleri, uzmanlık dernekleri, hekim tepkileri sürüyor. Bakanlık bu yönetmelikle, serbest çalışmayı tercih eden hekimlerin istedikleri hastanede ameliyat yapmalarının, hasta yatırmalarının önünü kesiyor. Hastaların da hekim seçme özgürlüğünü engelliyor.

Yönetmelik engel üstüne engel koyuyor

Resmi Gazete’de 6 Ekim 2022’de yayımlanan, 31965 sayılı Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına dair Yönetmelik’in Ek 5. Maddesinin 1. Fıkrası, (ı) bendinde ve Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına dair Yönetmelik’in 12. fıkrası şu şekilde değiştirilmişti: “Muayenehanesi bulunan hekimler, 1219 sayılı Kanunun 12. maddesinin üçüncü fıkrası gereğince hizmet bedeli hasta tarafından karşılanmak ve Sosyal Güvenlik Kurumundan talep edilmemek kaydıyla, muayenehanesine müracaat eden hastalarının teşhis ve tedavisini yıllık sözleşme yapmak suretiyle ve ilgili branşta boş uzman hekim kadrosu olması halinde tıp merkezlerinde yapabilirler. Tıp merkezlerinin boş uzman hekim kadrosu olmaması durumunda, ruhsatında ve/veya faaliyet izin belgesinde kayıtlı uzman hekim branşlarındaki toplam kadro sayısının yüzde 15’ine kadar uzman hekimle sözleşme imzalayabilir. Aynı branşta birden fazla hekimle sözleşme imzalanmak istenmesi durumunda ilgili branşın toplam kadro sayısının üçte birinden fazla uzman hekim ile sözleşme imzalanamaz.”

Bu düzenlemenin pratikteki anlamı, dört bini İstanbul’da olmak üzere yaklaşık yedi bin muayenehane hekiminden ancak 500’ü hastanelerle sözleşme imzalayabilecek. Geride kalanlar ya sadece hasta muayene edecek. Hastane gerektiren herhangi bir işlem ya da yatış olmayacak.

Zincir hastanelerin sayısı her geçen gün artıyor. Büyük yatırımlarla açılan hastanelerde, bazı branşlarda hekim bulmakta güçlük çekiyorlar. Bulduklarıyla da acımasız sözleşmeler imzalıyorlar.

Nitekim hekimler düzenlemenin emeklerini ucuzlatarak, büyük zincir özel hastanelere yarayacağını söylüyor. Muayenehane hekimlerinin ameliyatları, doğumları, işlemlerini yürüttüğü daha küçük hastaneler ise zor durumda kalacak. Yüksek ihtimal, zincir hastaneler tarafından satın alınıp, yutulacaklar.

‘Yurtdışına hekim göçünü artırır

12 Kasım’da Ankara Sheraton Otel’de uzmanlık dernekleri zirvesi düzenlendi. Zirvede bir araya gelen dernekler bugün yayınladıkları ortak deklarasyonda, düzenlemenin anayasaya, kanunlara ve hukukun temel ilkelerine aykırı olduğunu söylediler. Düzenlemenin hekimlerin yurtdışına göçünü artıracağının belirtildiği deklarasyonda şu görüşler yer aldı:

*Bu düzenleme ile hekimlerin bağımsız ve özgürce serbest çalışma hakları ellerinden alınmıştır.

Serbest çalışan hekimler ürettikleri sağlık hizmeti, yarattıkları istihdam ve ödedikleri vergilerle kamu yararına çalışmaktadırlar.

*Serbest hekimlerin tüm faaliyetleri gerek İl Sağlık Müdürlükleri gerekse Defterdarlıklar tarafından yakından izlenmekte ve denetlenmektedir.

*Hastaların, istedikleri hekimi ve sağlık kuruluşunu seçme ve burada tedavi olabilme hakları ellerinden alınmıştır.

‘Sağlık turizmi zarar görür

*Türkiye Cumhuriyeti’nin büyük bir özenle yetiştirmiş olduğu nitelikli insan gücü devre dışı bırakılmıştır.

*Ülkemiz bu nitelikli sağlık iş gücü sayesinde bulunduğu coğrafyada ve dünyada sağlık üssü haline gelmiştir. Sağlık turizminden ciddi gelirler elde edilmektedir. Bu yönetmelikle sağlık turizmi zarar görecektir.

*Sağlık alanında yaşanan nitelikli iş gücü göçü daha da artacaktır.

*Bu yönetmelik ile serbest hekimlerle çalışmaları kısıtlanan küçük ve orta ölçekli özel hastaneler de kendilerini idame ettiremeyecekler ve özel sağlık hizmetleri zincir hastanelerin tekelinde kalacaktır.

Deklarasyonu imzalayan kurum ve dernekler şunlar:

1.Acil El Cerrahisi ve Mikrocerrahi Derneği

2. Acil ve Travmatoloji

3. Bariatrik ve Metabolik Cerrahi Derneği

4. Cerrahi Onkoloji Derneği

5. El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Derneği

6. Endokrin Cerrahisi Derneği

7. Endokrinolojide Diyalog Derneği

8. Fıtık Derneği

9. Kontinans Derneği

10. Muayenehaneler Derneği

11. Pediatrik Üroloji Derneği

12. Türk Algoloji Derneği

13. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği

14. Türk Cerrahi Derneği

15. Türk Dermatoloji Derneği

16. Türk Hepato Pankreato Bilier Cerrahi Derneği

17. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği

18. Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği

19. Türk Kulak Burun Boğaz Derneği

20. Türk Nöroşirürji Derneği

21. Türk Oftalmoloji Derneği

22. Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği

23. Türk Ostomi Derneği

24. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği

25. Türk Psikiyatri Derneği

26.Türk Radyoloji Derneği

27. Türk Tıbbi Onkoloji Derneği

28. Türk Üroloji Derneği

29.Türk Üroonkoloji Derneği

30. Türk Yoğun Bakım Derneği

31. Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği

32. Türkiye Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Derneği

33. Türkiye Maternal Fetal Tıp-Perinatoloji Derneği

34. Türkiye Meme Hastalıkları Dernekleri Federasyonu

35. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Derneği

36. Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği

37. Türk Nöroloji Derneği

38. İşyeri Hekimleri Derneği

39. Palyatif Bakım Derneği

40. Rejyonel Anestezi Derneği

41. Kepan Derneği

42. Nütrisyon ve Obezite Derneği

43. Resüsitasyon Derneği

44. Türk Pediatri Kurumu

45 Kalça Diz Artroplasti Derneği

46. Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği

Kaynak: DİKEN

  • Hakkımızda
  • Künye

 

Başka Bir Denizli… Başka Bir Ülke… Başka Bir Dünya… MÜMKÜN…