İsyan, Sanat ve Gündelik Hayatta Kesintisiz Devrim – T. J. Clark, Christopher Gray, Donald Nicholson-Smith, Charles Radcliffe

Modern Sanatın Krizi: Dada ve Sürrealizm Blake ve Nietzsche için sanatın amacı, tüm değerlerin yeniden değerlendirilmesi ve bunun önündeki tüm engellerin yok edilmesiydi. Sanat, olumsuzlamaydı: Goya’da, Beethoven’da veya Gericault’da, tek bir ömür içinde, değerlerin kutsanmasından değerlerin altüst edilmesine geçişi görmek mümkündür. Fakat sanatın tanımının değişmesi için formlarının da değişmesi gerekmektedir; nitekim 19. yüzyıla, sanatsal saldırının

Sürrealist Araştırmalar Bürosu Faaliyetleri – Antonin Artaud

Sürrealist devrim, tüm zihinsel durumlara, her çeşit insan faaliyetine, akıl âleminde vuku bulan her şeye, tüm yerleşik ahlak kurallarına ve zihinsel düzenlerin tamamına uygulanabilir bir olgudur. Bu, tüm mevcut değerleri değersizleştirmeyi, zihni aşındırmayı, olağan olanı yerle bir etmeyi, dilde mutlak ve ebedi bir muğlaklığı ve başı boş düşünceleri amaç edinen bir devrimdir. Bu devrim, en

Sürrealistlerin Kafeleri – Georges Sebbag

Günlük bir buluşma mekânı olmaksızın sürrealizm hayat bulamazdı. Hem bir karargâh hem bir özel salon olarak kafeler André Breton ve dostlarının dünyadan kopmadan biraraya gelmesini sağlıyordu. Kesintisiz biçimde temasta bulunabilmeleri sayesinde aralarındaki birlik ruhunu ve daimi hareketliliklerini muhafaza edebiliyorlardı. İki savaş arası dönemde sürrealistler tüm hafta boyunca, öğle vakti ve akşamüstü kafede görüşürler. Kimi zaman

Sürrealizm, Devrimci Şiir ve İşçi Sınıfının Özgürleşmesi – Claude Cahun

Sürrealizm ve İşçi Sınıfının Özgürleşmesi Fransa’da, hatta muhtemelen Avrupa’nın tamamında, dadaizmle başlayıp bugün sürrealizmle devam eden deneyin, hiç tartışmasız, şiirdeki en devrimci deney olduğu görüldü. Bu deney, tamamen sanat hakkındaki mitleri yıkmaya yönelmişti – asırlar boyu resmin, heykelin, edebiyatın vs. sadece ideolojik açıdan değil, ekonomik açıdan da sömürülmesine yol açan mitlerdi bunlar. Örneğin, Max Ernst’ün,

Arzuyu Özgürleştirenler: Fourier, Sürrealistler ve Aşk – Gérard Roche

Aşkın Fourier’de ve sürrealistlerde, yani onu en üst yücelik seviyesine taşıyanlarda, aşkı dünyayı algılamanın ve yorumlamanın bir anahtarı haline getirenlerdeki yerini tüm kapsamı ve karmaşıklığıyla birlikte burada ele almak mümkün değil. Yalnızca tutku düzeyinde kavranabilecek aşktan, rasyonel biçimde, fikirler düzleminde nasıl bahsedilebilir? Charles Fourier yeni bir aşk düzenine dayalı Uyum’un [Harmonie] tesisini ancak uzak bir

Sürrealistlerden Mektup Var: EROS ve Boîte Alerte – Lucy Askew

Boîte Alerte, 15 Aralık 1959-29 Şubat 1960 tarihleri arasında Paris’teki Galerie Daniel Cordier’de düzenlenen ve genelde EROS olarak anılan Exposition Internationale du Surréalisme’in (Uluslararası Sürrealizm Sergisi) özel edisyon kataloğu olarak hazırlanmıştır. Eser, ön tarafında BOITE ALERTE kelimelerinin basılmış olduğu, yeşil kâğıt kaplı bir karton kutudan oluşur. Altında MISSIVES LASCIVES (şehvet mektupları), sol tarafındaysa EXPOSITION INTERNATIONALE

Gerçeğin hayaletlerine yakından bir bakış: Gerçeküstücülük – Tarkan Tufan

En saf haliyle, Sürrealizm bir yaşam tarzıydı. Temel hedefleri, topluma ‘gerçeklik’ biçiminde kabul ettirilen normları ve dayatmaları alt-üst ederek, insanlara ‘gerçek’ ve ‘normal’ terimleriyle öğretilen kalıpları yıkmaktı. En büyük ilhamını Sembolizm akımından alan Sürrealizm, gerçekliğe karşı ilan edilen bir başkaldırıydı. Sürrealizm, yani ‘Gerçeküstücülük’ akımı resim, heykel, edebiyat, fotoğraf ve sinema gibi sanat alanlarında kalıcı bir

Benjamin ve Adorno’da Sürrealizm – Enzo Traverso

Aşağıdaki pasajlar, Enzo Traverso’nun Solun Melankolisi: Marksizm, Tarih ve Bellek adlı kitabının “Sürrealizm” altbaşlığını taşıyan 6. bölümünden alınmıştır; çev. Elif Ersavcı, İletişim Yayınları 2018, s. 269-274. […] Adorno’yla Benjamin’in sürrealizm yorumları büyük ölçüde farklıdır. Kimi pasajlarını Literarische Welt için çevirdiği Louis Aragon romanı Paris Köylüsü’nü (1926) okuduğundan beri, Benjamin’in Fransa’dan büyülenmesinin başlıca sebeplerinden biri sürrealizmdi. 1929 tarihli mühim bir makalesinde

Doğu’da Sürrealizm – Narjess D’Outreligne

André Breton ve Max Ernst’in Doğu’ya ilgi duymasında, o “tanınmaz hale gelmiş dışarısı”na bir hayli umut bağlamış sürrealist sanatçıların katkısı olmuştur. Doğu, hem Avrupa dışındaki ülkelerden yeni üyeler “kazanmayı”, hem de sanatsal faaliyetleri Batı imgelemini etkileyen alanlara yaymayı sağlamıştır. Rateb Seddik, “İsimsiz”, 1940 Sürrealist hareket, 1937’de Mısır’a dönüşüyle birlikte Sanat ve Özgürlük grubunu kuran Mısırlı Georges Henein

Sihirli Sanat – Octavio Paz

1953 yılında Fransız Kitap Kulübü’nün talebi üzerine André Breton Sanatın Biçimleri başlıklı beş ciltlik bir çalışmanın ilk cildini oluşturacak Sihirli Sanat kitabını kaleme almayı kabul eder. Diğer ciltler Dinî Sanat,Klasik Sanat, Barok Sanat ve daha önceki ciltlerde yer bulamayan sanat biçimlerini içerecek Sanat İçin Sanattemalarına ayrılmıştır. Breton konuya nasıl yaklaşması ve onu nasıl sınırlandırması gerektiği konusunda uzun bir tereddüt yaşar ve kitap ancak